1.1.5 ทบทวนระเบียบข้อบังคับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนา

ดำเนินการออกประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การสนับสนุนบุคลากรในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 แล้วเสร็จ 

talent.pdf