1.4.3 ปรับปรุงกระบวนการในการเปิดและปิดหลักสูตร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต และเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based Education: OBE)

ขอเพิ่ม 100% ที่ผลการวิเคราะห์ Optimize / ทบทวนขั้นตอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรใหม่

มหาวิทยาลัยมีการดำเนินการปรับปรุงกระบวนการขอเปิดและปิดหลักสูตร อยู่ในแนวปฏิบัติและขั้นตอนการเสนอหลักสูตร ดังนี้
- แนวปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ปี 2553

- ขั้นตอนการเสนอหลักสูตร ปรับปรุงปี พศ 2561

และในปัจจุบัน แนวปฏิบัติอยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปรับปรุงเพื่อนำเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ


แนวปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ปี 2553PDF.PDF
ขั้นตอนการเสนอหลักสูตร.pdf