1.8.3 พัฒนา MJU Financial Dashboard

1. อยู่ระหว่างการพัฒนาโครงสร้างระบบ ร่วมกับหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ  .......???

2. แจ้งมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2565 เรื่อง ความก้าวหน้าและแผนการดำเนินงานด้านมหาวิทยาลัยดิจิทัล และโครงการ Digital Service เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 

แจ้งมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11-2565 เรื่อง ความก้าวหน้าและแผนการดำเนินงานด้านมหาวิทยาลัยดิจิทัล และโครงการ Digital Service.pdf