3.9 ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรของคณะพยาบาลศาสตร์ ในปีการศึกษา 2565

หลังจากที่สภาการพยาบาล ได้เห็นชอบหลักสูตรและเห็นชอบการเปิดสถาบันการศึกษาเพื่อเปิดรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และ สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้อนุมัติหลักสูตร เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น  ทางคณะจึงได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ ดังนี้

1. ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565  ลงวันที่ 10 มีนาคม 2565  โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 มีค - 10 เมย 65  จำนวน 50 คน  ปรากฏว่า มีผู้มาสมัคร จำนวน ........ คน
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 ณ อาคารเรียนรวม 80 ปี ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2565 ผลปรากฏว่า มีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน  506 คน
3. ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 4 ปี คณะพยาบาลศาสตร์ ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2565  ลงวันที่ 29 เมษายน 2565 ผลปรากฎว่า มีผู้ผ่านการคัดเลือก   55 คน สำรอง 45 คน

ประกาศรับสมัคร นศ.พยาบาล ปีการศึกษา 2565.pdf
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2565.pdf
ประกาศผลคัดเลือกเข้าศึกษาต่อพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2565.pdf