4.6 พัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ อย่างน้อย 3 แห่ง

มหาวิทยาลัยแม่โจ้  มีแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์  ดังนี้

1. ศูนย์เรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์อินทรีย์

2. แหล่งเรียนรู้แปลงกัญชาอินทรีย์

3. แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่

4. แปลงพืชผักอินทรีย์ คณะผลิตกรรมการเกษตร

5. ศูนย์วัฒนธรรมเกษตรล้านนา

ศูนย์เมล็ดพันธุ์เกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้.pdf
แหล่งเรียนรู้แปลงกัญชาอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้.pdf
แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา.pdf