6.2 พัฒนาระบบกลไกเพื่อการคัดเลือกคัดสรรและการพัฒนา
การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ
ภายใต้โครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ (SMATI)

1. ที่มา : การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเป็นการพัฒนาและผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยสู่การถ่ายทอดให้วิสาหกิจและผู้ประกอบการให้สามารถนำไปพัฒนาออกสู่เชิงพาณิชย์  เกิดธุรกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมการ  ประกอบกับการเพิ่มทักษะการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรและแนวคิดการทำนวัตกรรมผลผลิตทางการเกษตรให้ขายได้ ทำให้เกิดแรงดึงดูด มีความประทับใจ และได้รับการยอมรับจากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย จะช่วยสร้างโอกาสของอาชีพใหม่และเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการ โดยมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ช่วยยืดอายุสินค้าได้นานขึ้น มีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งมีผลดีต่อสุขภาพ โดยผลิตภัณฑ์นวัตกรรมแบ่งออกเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร และไม่ใช่อาหาร เช่น สารสกัดชีวภาพ สมุนไพร เครื่องสำอาง และวัสดุภัณฑ์รักษ์โลก เป็นต้น ช่วยให้เกิดการกระจายสินค้าและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างเป็นรูปธรรมและเพิ่มมูลค่า  อันจะเป็นการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการเพิ่มมูลค่าของรายได้

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฐานองค์ความรู้ด้านการแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตร ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม และกระตุ้นความเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากรและผู้ประกอบการที่สนใจ
2.2 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่สู่การเตรียมความพร้อมการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ 
2.3 เพื่อส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งผู้ประกอบการ (Entrepreneurial University)
2.4 เพื่อจับคู่ (Matching) ระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่กับผู้ประกอบการ
2.5 เพื่อฝึกปฏิบัติการในพื้นที่จริง (Workshops) ร่วมกับผู้ประกอบการ

3. กลุ่มเป้าหมาย
3.1 อาจารย์/นักวิจัยผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์   
        3.2 ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน 

4. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
       4.1 เป็นผู้ที่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้
      4.2 เป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ หรือมีความสนใจด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมเกษตรและการพัฒนาผู้ประกอบการ

5. รายละเอียดการดำเนินงาน 
5.1 การยกระดับผลิตภัณฑ์ SMEs
5.1.1 ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษดำเนินการเปิดรับสมัครผู้เชี่ยวชาญและคณะที่มีความพร้อมในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่ภาคเอกชน ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ   โดยผู้ประกอบการต้องแนบเอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน ประกอบกับเอกสารข้อเสนอเพื่อขอจัดกิจกรรม อาทิ เอกสารทะเบียนพาณิชย์  เอกสารวิสาหกิจชุมชน เอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคล เป็นต้น
       5.1.2 ผู้เชี่ยวชาญต้องร่วมมือกับผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนาและยกระดับการผลิต พัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิต หรือพัฒนาผลผลิตใหม่ โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะที่เป็นองค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ
       5.1.3 ดำเนินการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะที่เป็นองค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ
       5.1.4 จัดการถ่ายทอดความรู้ที่เกิดจากการร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญกับผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนให้กับบุคคลทั่วไปอย่างน้อย 1 ครั้ง ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง จำนวนผู้ได้รับการถ่ายทอดความรู้ไม่น้อยกว่า 30 คน 
       5.1.5 ผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนจะต้องร่วมลงทุนในรูปแบบ In-kind โดยการจัดส่งผลผลิตที่เกิดจากการพัฒนาและยกระดับผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ ที่มีมูลค่าของผลผลิตไม่น้อยกว่า 20,000 บาท หรือ อย่างน้อยจำนวน 100 ชิ้น ให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้  เพื่อวางจำหน่ายในช่องทางต่างๆ ทั้งนี้รายได้จากการวางจำหน่ายโดยถือเป็นรายได้ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
       5.1.6 ผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการต้องดำเนินการ ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อให้ผู้ได้รับการถ่ายทอดความรู้มีแนวความคิดในการพัฒนาตัวเองเป็นผู้ประกอบใหม่
       5.1.7 การส่งรายการดำเนินงานกิจกรรม ประกอบด้วย
           ? ข้อเสนอโครงการ
           ? ผลการดำเนินงานการจัดการอบรม 
                 (1) รายงานการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการพัฒนาผู้ประกอบการ  และวิสาหกิจชุมชน (พร้อมรูปประกอบ)
                 (2) รายงานการถ่ายทอดองค์ความรู้
                 (3) รายงานการนำส่งผลิตภัณฑ์

Proposal_ขอจัดกิจกรรมยกระดับSMEs_ระยะที่ 2_V2.pdf