(3) ปรับปรุงและนำเสนอวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของศูนย์ฯ ต่อกองแผน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศูนย์เกษตรสุขภาวะ (Well-being Agriculture Center) ได้มีการทบทวนตัวชี้วัดของศูนย์ และนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 และได้มีการรายงานต่อรองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย) เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565

วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดของศูนย์เกษตรสุขภาวะ.pdf