11.1 แต่งตั้งกรรมการวางกรอบนิทรรศการ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ในการแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตร  ดังนี้

1. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศึกษา  และกำหนดแนวทางการจัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษา  และกำหนดแนวทางการจัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

3. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานออกแบบ  ติดตาม  วิเคราะห์  และประเมินความคุ้มค่า ในการจัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตร  มหาวิทยาลัยแม่โจ้

4. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านนิทรรศการและเนื้อหาการจัดแสดงภายในและภายอนกอาคารพิพิธภัณฑ์นวัตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

1.ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและกำหนดแนวทาง.pdf
2.ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาฯ.pdf
3.ประกาศแต่งตั้งคณะทำงาน อกแบบ ติดตาม.pdf
4. ประกาศคณะทำงานด้านนิทรรศการ.pdf