15.4 เกิดย่านนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ ในมหาวิทยาลัย

1. ย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้

2. สมาร์ทฟาร์มและโซลูชั่นการเกษตร (Smart  farm  and  Agriculture)

สมาร์ทฟาร์มและโซลูชั่น.pdf
ย่านนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ(1).pdf
ย่านนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ(2).pdf