ผลการดำเนินงานประจำปี

ร้อยละผลการดำเนินงาน

รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
13   key results   74 %
ผศ.พาวิน มะโนชัย
37   key results   84 %
ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี
45   key results   81 %
รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
34   key results   76 %
ผศ.ดร.บัญญัติ มณเทียรอาสน์
52   key results   96 %
ผศ.ดร. ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
22   key results   71 %
ผศ.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์
5   key results   70 %
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ
2   key results   35 %
ดร.สุดเขต สกุลทอง
18   key results   75 %