ผลการดำเนินงานประจำปี

ร้อยละผลการดำเนินงาน

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี
39 key results ( 94 %)
ผศ.พาวิน มะโนชัย
37 key results ( 95 %)
ผศ.ดร.บัญญัติ มณเทียรอาสน์
26 key results ( 93 %)
ดร.สุดเขต สกุลทอง
24 key results ( 90 %)
รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
7 key results ( 94 %)
รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
7 key results ( 98 %)
ผศ.ดร. ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
4 key results ( 100 %)
ผศ.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์
2 key results ( 100 %)