ผลการดำเนินงานประจำปี

ร้อยละผลการดำเนินงาน

รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
13   key results   80 %
ผศ.พาวิน มะโนชัย
37   key results   97 %
ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี
45   key results   92 %
รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง
17   key results   77 %
ผศ.ดร.บัญญัติ มณเทียรอาสน์
27   key results   98 %
ผศ.ดร. ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
22   key results   86 %
ผศ.ดร.นิโรจน์ สินณรงค์
3   key results   82 %
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา ศรีนฤวรรณ
2   key results   55 %
ดร.สุดเขต สกุลทอง
18   key results   85 %