1.1.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

ประกาศใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2565 เพื่อให้สอดคล้องตามแนวทางการขออนุญาตให้สิทธิในผลงานวิจัยที่ภาครัฐกำหนด