1.1.3 ปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบริการวิชาการ ให้คล่องตัวและสอดคล้องกับนโยบายการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย

การปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารงานบริการวิชาการ พ.ศ. 2562 เป็นไปเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการหารายได้ ซึ่งจะสอดคล้องยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

วันที่ 9 มีนาคม 2565 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2565 มีมติอนุมัติในหลักการ ร่าง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารงานบริการวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... ให้ปรับแก้ไขระบบการบริหารโครงการบริการวิชาการให้เกิดควาามคล่องตัวมากขึ้น โดยเฉพาะโครงการบริการวิชาการที่มีลักษณะเป็นการรับจ้างทำงานให้แก่ภาคเอกชน  ในการนี้ ได้มีการยกร่างระเบียบการจัดหารายได้จากการบริการวิชาการ และการจำหน่ายผลผลิตแยกต่างหากอีกฉบับหนึ่ง 

วันที่ 20 มิถุนายน 2565  คณะกรรมการร่างประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมาย ในการประชุมครั้งที่ 3/2565 มีมติเห็นชอบในหลักการของข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยการบริหารงานบริการวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....  อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในส่วนของการจัดหารายได้จากหน่วยงานภายนอกนั้น อาจกระทบกับระเบียบเดิมที่ยังมีผลใช้บังคับอยู่  อีกทั้งระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์ในรายละเอียดยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ หากประกาศใช้ทันทีจะทำให้เกิดช่วงสุญญากาศได้  จึงเห็นควรให้ชะลอกการเสนอข้อบังคับดังกล่าวต่อสภามหาวิทยาลัยเอาไว้ก่อน  จนกว่าคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์การจัดหารายได้จากการบริการวาการ และการจำหน่ายผลผลิต เรียบร้อยแล้ว 

มติคกก.บริหาร .pdf
367-แจ้งมติคณะกรรมการร่างประกาศ-เรียน ผอ.สำนักวิจัยฯ.pdf