1.1.4 จัดทำและปรับปรุงกฎระเบียบด้านพืชกัญชงกัญชาให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยตามมติคณะกรรมการกำกับดูแลนโยบายกัญชงกัญชาฯ

1. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดเก็บและจัดสรรรายได้จากโครงการด้านพืชกัญชาและกัญชง

เนื่องจากคณะอนุกรรมการการเงิน ในการประชุมครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 มีมติให้พิจารณาทบทวนเนื้อความในร่างประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดเก็บ และการจัดสรรเงินรายได้จากโครงการด้านพืชกัญชง มิให้ทับซ้อนกับการบังคับใช้หลักเกณฑ์การจัดเก็บและจัดสรรรายได้จากโครงการด้านพืชกัญาและกัญชงที่ได้ประกาศใช้ไปแล้วก่อนหน้า (ฉบับลงวันที่ 5 มีนาคม 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ) ดังนั้นจึงต้องจัดทำหลักเกณฑ์ฉบับใหม่แยกเป็น 2 ฉบับ ได้แก่ ด้านกัญชง 1 ฉบับ และกัญชา 1 ฉบับ

มีความก้าวหน้า ดังนี้

1.1 ) ระกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดเก็บ และการจัดสรรเงินรายได้จากโครงการด้านพืชกัญชง

-เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 : อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการการเงิน คณะกรรมการทรัพย์สิน และคณะกรรมการบริหาร ตามลำดับ ก่อนเสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป

-เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 : คณะกรรมการการเงิน ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 มีมติเห็นชอบร่างประกาศดังกล่าว โดยปรับแก้ข้อความในส่วนของหน่วยงานที่สนับสนุนโครงการ และเห็นควรเพิ่มกรณีหักค่าใช้จ่ายส่วนกลางก่อนจัดสรรเงิน และให้เสนอร่างประกาศดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 


1.2 ) ระกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดเก็บ และการจัดสรรเงินรายได้จากโครงการด้านพืชกัญชา

-เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 : คณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 มีมติเห็นชอบร่างประกาศดังกล่าว 

-เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 : คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 มีมติเห็นชอบร่างประกาศดังกล่าว โดยให้แก้ไขสัดส่วนการจัดสรรเงิน รายได้ กรณีมีนักวิจัยหลายท่าน ให้แบ่งค่าตอบแทนตามสัดส่วนของผลงานวิจัย และให้เสนอคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณมหาวิทยาลัย          คณะกรรมการการเงิน และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตามลำดับ 

                                                                                                                                                                                                                      

2. ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดอัตราสนับสนุนการจ่ายชิ้นส่วนพืขกัญชาและกัญชง (ภายหลังจากรัฐบาลประกาศปลดล๊อคกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565)


มีความก้าวหน้า ดังนี้


2.1 ) ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราการจัดเก็บเงินสนับสนุนจากการจ่ายผลผลิตของพืชกัญชง

- เมื่อวันที่  26 กรกฎาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชาในการประชุมคร้้งที่ 6/2565 มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการโดยมอบหมายให้สำนักวิจัยเพิ่มเติมการกำหนดราคาในชิ้นส่วนพืชกัญชงให้ครบทุกส่วน

-เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 : คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 มีมติเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยดังกล่าว 

-เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 16/2565 มีมติเห็นชอบและให้เสนออธิการบดีลงนามประกาศใช้ต่อไป 

- เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2565 : มหาวิทยาลัยออกประกาศกำหนดอัตราการจัดเก็บเงินสนับสนุนจากการจ่ายผลผลิตของพืชกัญชง โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 

2.2 ) ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราการจัดเก็บเงินสนับสนุนจากการจ่ายผลผลิตของพืชกัญชา

-เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 :  มีการประกาศกำหนดอัตราการจัดเก็บเงินสนับสนุนจากการจ่ายผลผลิตของพืชกัญชา โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

-เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 : คณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา ในการประชุมครั้งที่ 7/2565 มีมติเห็นชอบการกำหนดอัตราการจัดเก็บเงินสนับสนุนการจ่ายผลผลิตของพืชกัญชาฉบับใหม่ ที่ได้มีการปรับปรุงให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมอบฝ่ายกฎหมาย และกองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ จัดทำร่างประกาศราคา 

-เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2565 : คณะกรรมการบริหารทรัพย์สิน ในการระชุมครั้งที่ 7/2565 พิจารณาเห็นว่าการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นเพียงการปรับปรุงอัตราจัดเก็บตามความในข้อ 5 เท่านั้น จึงเห็นควรยกเลิกความเดิมและออกประกาศแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ในการนี้ มีมติเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราการจัดเก็บเงินสนับสนุนจากการจ่ายผลผลิตของพืชกัญชา (ฉบับที่ 2) โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 

-เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 15/2565 มีมติเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง กำหนดอัตราการจัดเก็บเงินสนับสนุนจากการจ่ายผลผลิตของพืชกัญชา (ฉบับที่ 2) และให้ฝ่ายกฎหมายตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนออธิการบดีลงนาม 

- เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 : มหาวิทยาลัยออกประกาศกำหนดอัตราการจัดเก็บเงินสนับสนุนจากการจ่ายผลผลิตของพืชกัญชา (ฉบับที่ 2) โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เป็นต้นมา 

mjuว79 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการควบคุมกำกับดูแลนโยบายกัญชงและกัญชา ครั้งที่ 22565pdf.pdf
สรุปที่มาประกาศกัญชง กัญชา.jpg
ประกาศ-กำหนดราคากัญชง 2565 .pdf
ประกาศ-กำหนดราคากัญชา (ฉ.2) 2565 .pdf