1.1.6 ปรับปรุงประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การสนับสนุนบุคลากรในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563

สืบเนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศใช้ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) เรื่อง การสนับสนุนบุคลากรในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 ไปแล้วนั้น ต่อมาอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร ได้จัดทำร่างประกาศ ก.บ.ม. เรื่อง การสนับสนุนบุคลากรในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอื่นภายนอกมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 (ฉบับ 2) พ.ศ. ... เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้คล่องตัวมากขึ้น

โดยมีความคืบหน้าในการดำเนินการ ดังนี้

1) วันที่ 22 มิถุนายน 2565 : ก.บ.ม. ในการประชุมครั้งที่ 10/2565 มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างประกาศดังกล่าว และให้คณะกรรมการบริหารหน่วยงานวิสาหกิจดำเนินการเสนอร่างประกาศต่อคณะกรรมการการเงินพิจารณาอีกครั้ง หากคณะกรรมการการเงินเห็นชอบ ให้เสนอผ่านฝ่ายกฎหมายเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และเสนออธิการบดีลงนามเพื่อประกาศใช้ต่อไป 

แจ้งมติ ก.บ.ม.10-65 .jpg