1.1.7 การยกร่างประมวลจริยธรรมประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เรียนของมหาวิทยาลัย

ดำเนินการจัดทำประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากรและผู้เรียนของมหาวิทยาลัย ตามความในมาตรา 20 และมาตรา 21 วรรสองของพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 

1) สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2565

มีมติเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม โดยอาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยธรรมาภิบาล พ.ศ. 2563 ประกอบกับระเบียบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินการยกร่างประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากรและผู้เรียนของมหาวิทยาลัย  

2) วันที่ 11 สิงหาคม 2565 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีคำสั่งสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 14/2565 แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีนายวัยวุฒิ  หล่อตระกูล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ

คกก.จริยธรรม.pdf
คำสั่งสภามหาวิทยาลัยที่ 14-2565 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2565.pdf