1.2.4 เตรียมความพร้อมกิจกรรมรองรับการใช้ประโยชน์จาก Sport Stadium ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างรายได้แก่มหาวิทยาลัย

ท่านอธิการบดีได้ให้นโยบายและมอบหมายผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเตรียมวางแผนการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้จากสปอร์ตสเตเดียมที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2565  อาทิเช่น การพิจารณาความเป็นไปได้ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา หรือการจัดมหกรรมมวย เพื่อประชาสัมพันธ์และเปิดตัวสปอร์ตสเตเดียมของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จัก 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับนโยบายและหารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางและความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรมตามนโยบายของมหาวิทยาลัย แต่เนื่องจากการส่งมอบงานมีการเลื่อนออกไป ทำให้ไม่สามารถกำหนดกิจกรรมและระยะเวลาที่ชัดเจนได้

     เบื้องต้นกองพัฒนานักศึกษา โดยงานการกีฬาได้ร่วมหารือกับผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนธุรกิจอาคารกีฬาและนันทนาการ (Sport Stadium) เพื่อรองรับการเปิดให้บริการและการหารายได้แก่มหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ระหว่างการแก้ไขข้อมูลก่อนนำเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต่อไป

20220907_แผนธุรกิจอาคารกีฬาฉบับย่อ.pdf
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการอาคารกีฬาและนันทนาการพร้อมครุภัณฑ์pdf.pdf