1.2.2 จำแนกประเภท และวางแผนการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินแต่ละประเภท

คณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน แต่งตั้งคณะทำงานยกร่างนโยบายทรัพย์สินมหาวิทยาลัย