1.2.3 กำหนดหลักเกณฑ์การลงทุนจากทรัพย์สินแต่ละประเภท

สภามหาวิทยาลัยออก?ประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดนโยบายสภามหาวิทยาลัย

mju318pdf.pdf
mjuประกาศสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง การกำหนดนโยบายสภามหาวิทยาลัยpdf.pdf
mju318pdf.pdf