1.3.2 พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ ที่มีการบูรณาการศาสตร์ต่างๆของมหาวิทยาลัย ตามแผนพัฒนาความเป็นเลิศฯ

โครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยจำนวน 88 ผลิตภัณฑ์ จำแนกเป็น 3 กลุ่ม ประกอบด้วย

 ? กลุ่มผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีอาหาร (food) จำนวน 52 ผลิตภัณฑ์

? ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ (non-food) จำนวน 32 ผลิตภัณฑ์

? ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์