1.3.3 พัฒนาย่านนวัตกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยโจ้

        มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยอุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร และสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ได้ร่วมกันพัฒนาข้อเสนอและกำหนดขอบเขตย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ และได้ยื่นข้อเสนอเพื่อดำเนินการศึกษาเพื่อวางแผนพัฒนาย่านนวัตกรรมเกษตรและอาหารแม่โจ้ (Maejo Agriculture Innovation District Development & Implementation Plan) ด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคา เพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว พร้อมเอกสารแสดงคุณสมบัติเบื้องต้น

ผู้รับผิดชอบได้จัดทำรายงานความก้าวหน้าครั้งที่สอง ส่งแหล่งทุนเรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการดังนี้

1. ได้รับงบประมาณการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)          เพื่อพัฒนาย่านนวัตกรรมเกษตร อาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2. ทีมงานได้เข้าร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารของเทศบาลเมืองแม่โจ้ จำนวน 2 ครั้ง โดยได้มีการนำเสนอประเด็น ดังนี้

1) รายงานผลการศึกษา วิเคราะห์ฐานข้อมูลพื้นที่อย่างครบถ้วน

2) การรวบรวมและวิเคราะห์สินทรัพย์พื้นฐานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในเรื่องของสถาบัน หน่วยงาน ด้านการเกษตรที่มีความโดดเด่น และพร้อมที่จะขับเคลื่อนต่อยอด

3) ด้านนวัตกรจากสถาบันหน่วยงาน ที่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ

4) มีการจำแนกการผลิต การเกษตรปลอดภัย การแปรรูปผลผลิต ด้านปศุสัตว์ ด้านอาหาร

5) ช่องทางการจำหน่ายของผลผลิต

6) มีเครือข่ายผู้ประกอบการที่ทีมงานดูแล ประมาณ 38 บริษัท และให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ เช่น ศิษย์เก่า ประมาณ 8-9 แห่ง

7) มีการพัฒนา วิเคราะห์ออกแบบย่านนวัตกรรมฯ โดยมีการคัดเลือกพื้นที่    นำร่อง 3 แห่ง ดังนี้

แห่งที่ 1 พื้นที่ส่วนไปรษณีย์

แห่งที่ 2 พื้นที่ส่วนกลาง ได้แก่ อาคาร 80 ปี อาคารวิสัยทัศน์ สำนักหอสมุด และสำนักวิจัยฯ

แห่งที่ 3 พื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการเกษตร ได้แก่ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรล้านนา และพื้นที่ประมง

3. รายงานการระบุพื้นที่ย่านนวัตกรรมฯ ในระยะ 3 ปี 5 ปี และ 10 ปี ซึ่งปัจจุบันมีระยะพื้นที่ศึกษาประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร คาดว่าอีก 5 ปีต่อไป จะเป็นเทศบาลเมืองแม่โจ้ และอำเภอสันทราย

4. เทศบาลเมืองแม่โจ้ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานย่านนวัตกรรมฯ โดยมีบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้าร่วม

5.      ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565   NIA   สนับสนุนงบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์  ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ใช้งบประมาณจากงบอุดหนุนโครงการบริการวิชาการ  ร่วมขับเคลื่อนในพื้นที่แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ตามพระราชดำริ  และพื้นที่ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา  เพื่อให้เป็นพื้นที่เกษตรสมัยใหม่  วิชาการแบกะดินร่วมกับชุมชน  ในการพูดคุยและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนเพื่อนำไปสู่การนำวิชาการไปใช้ประโยชน์

6. เป้าหมายของโครงการ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  จะมีความร่วมมือกับ  19  ชุมชนในเทศบาลเมืองแม่โจ้

ย่านนวัตกรรม ปีที่ 2.pdf
ย่านนวัตกรรม ปีที่1.pdf