1.4.2 พัฒนาหลักสูตรระยะสั้น / รายวิชา และดำเนินการตามระเบียบการศึกษาตลอดชีวิต (reskill/upskill)

การพัฒนา MODULE  ภายใต้หลักสูตรวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร 

ภายใต้โครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ SMATI

 Module สำหรับฝึกอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ จำนวน 6 Module
ซึ่งสามารถพัฒนาเป็น Credit bank/ Non-degree เทียบเคียงเป็นรายวิชาได้
ทั้งนี้ ได้ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการประชุม ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ดังนี้

? Module 1 การพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรมแปรรูปพืชและสัตว์เศรษฐกิจใหม่
? Module 2 การวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัลเพื่อเป็นผู้ประกอบการด้านธุรกิจเกษตร
? Module 3 การพัฒนาฟาร์มและโรงเรือนอัจฉริยะ 
? Module 4 การพัฒนาทักษะโดรนสำรวจทางการเกษตรและการทำแผนที่ทางการเกษตร
? Module 5  ผู้ประกอบการพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับการเกษตรอัจฉริยะ 
? Module 6  ผู้ประกอบการการผลิตกัญชาและกัญชงในโรงเรือนอัจฉริยะ

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดทำสรุปรายงานจำนวนรายวิชาเรียนรู้ตลอดชีวิต
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ 5/2565  วันที่ 20 เมษายน 2564 ดังนี้
  - สรุปจำนวนหลักสูตรประกาศนียบัตร (NON-DEGREE) หรือหลักสูตรฝึกอบรม (module) และหลักสูตรระยะสั้น  14 หลักสูตร
  - 
สรุปจำนวนผลการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาในระบบ MJU MOOC  จำนวน 18 รายวิชา
  -  
โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill)  จำนวน 5 โครงการ
Module.pdf
สรุปจำนวนหลักสูตรประกาศนียบัตร NON-DEGREE - 18 มีค 65.pdf
สรุปผลการเรียนการสอนในระบบMJU-MOOC.pdf
สรุปจำนวนหลักสูตร RESKILL - UPSKILL.pdf