1.4.5 ปรับปรุงแบบฟอร์ม มคอ. 2-7 ให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่ใช้ในปัจจุบัน และศึกษาในการจัดทำร่างหลักสูตร มคอ. เป็นภาษาอังกฤษ

ขอเพิ่มข้อมูลปรับปรุง มคอ.3-6  กับ มคอ.ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีการดำเนินการปรับปรุงแบบฟอร์ม มคอ2  สำหรับหลักสูตรปรับปรุง ในระดับ ปริญญาตรี และระดับปริญญาโท 

เผยแพร่ในเว็บไซต์เพื่อใช้สำหรับหลักสูตรหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พศ 2566 
และได้มีการจัดการประชุม
ชี้แจงแนวปฏิบัติในการจัดทำหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566
ให้กับหลักสูตรใหม่และหลักสูตรที่ครบรอบปรับปรุง พศ 2566 ผ่านระบบการประชุม microsoft teams ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565

มคอ.2 ปรับแก้ไข (หลักสูตรปรับปรุง) ป.ตรี วันที่ 2 พค 65.doc
มคอ.2 ปรับแก้ไข (หลักสูตรปรับปรุง) ป.โท.doc