1.4.6 พัฒนาหลักสูตรตามแผนความเป็นเลิศ และแผนผลิตกำลังคนขั้นสูง

          การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2 ปี) ภายใต้

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน 2 สาขา คือ

1) สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะ 

2) สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมเกษตร

           ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาการนักศึกษาสายวิชาชีพหรือปฏิบัติการ เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทักษะด้านการปฏิบัติงานและสามารถบูรณาการองค์ความรู้ร่วมกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อเป็นการรองรับการพัฒนาประเทศด้านการเกษตร แสวงหาแนวทางในการเพิ่มมูลค่าเพิ่ม  ทั้งนี้ การจัดทำหลักสูตรได้เป็นไปตามประกาศกระทรวง ศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558    ที่กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษา ดำเนินการพัฒนา การปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยให้มีรายละเอียดของหลักสูตร รายวิชา และประสบการณ์ภาคสนามให้ชัดเจน ครอบคลุมหัวข้อต่างๆ ตามรายละเอียดของหลักสูตร มคอ.2 ที่กำหนดไว้ รวมทั้งให้สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาและพันธกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ โดยเน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง โดยคาดว่าจะสามารถผลิตบัณฑิตได้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติต่อไป


ความก้าวหน้าในการเปิดหลักสูตร 

1 การเสนอหลักสูตรฯ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตรที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง การประชุม ครั้งที่ 2/2564  

2 การเสนอหลักสูตรฯ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตรที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง การประชุม ครั้งที่ 2/2564  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 

3 การเสนอหลักสูตรฯ คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร การประชุม ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564 

4 การเสนอหลักสูตรฯ คณะกรรมการประจำคณะวิทยาลัยพลังงานทดแทน การประชุม ครั้งที่ 7/2564  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร กลุ่มวิทยาศาสตรบัณฑิตและเทคโนโลยี เห็นชอบให้นำเสนอต่อคณะกรรมการด้านวิชาการ การประชุม ครั้งที่ 2/2564  เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 

6 คณะกรรมการด้านวิชาการ เห็นชอบให้นำเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย การประชุม ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

7 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็นชอบให้นำเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้  การประชุม ครั้งที่ 12/2564  เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

8 คณะกรรมการสภาวิชาการเห็นชอบให้นำเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย การประชุม ครั้งที่ 5/2564  เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

9 สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ความเห็นชอบหลักสูตรและอนุมัติหลักสูตร การประชุม  ครั้งที่ 6/2564  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2564 หลักสูตร.pdf