1.4.7 จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ใน 3 ทักษะหลักคือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีและทักษะชีวิตและอาชีพ รวมถึงพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ ให้ตอบโจทย์ PLOs ของหลักสูตร วิสัยทัศน์/พันธกิจของคณะและปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย

    การดำเนินการด้านพัฒนานักศึกษามีการจัดประชุมกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา และจัดทำแผนพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนในระดับมหาวิทยาลัย โครงการประเมินและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 และจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีตัวแทนจากผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง, คณะ/วิทยาลัย ทุกคณะ/วิทยาลัย, ตัวแทนผู้นำนักศึกษา คือ องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาทุกสโมสร เข้าร่วมการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษานอกห้องเรียนตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยได้เน้นย้ำการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และในปีนี้ได้ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานเพิ่มทักษะหลักในการจัดทำโครงการคือทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีและทักษะชีวิตและอาชีพ รวมถึงทักษะด้านภาษาต่างประเทศ และจัดสรรงบประมาณในด้านการพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการ ให้ตอบโจทย์ PLOs ของหลักสูตร ไปยังคณะเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

    กองพัฒนานักศึกษาได้จัดการประชุมคณะกรรมการด้านพัฒนานักศึกษาเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการตามแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา หารือเกี่ยวกับปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในการดำเนินงาน  รวมถึงแนวทางในการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2566 พร้อมทั้งกำชับผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ

    วันที่ 24 กันยายน 2565 กองพัฒนานักศึกษาได้จัดทำโครงการทบทวนแผนปีงบประมาณ 2565 และจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนานักศึกษาและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยได้เชิญผู้เกี่ยวข้องประกอบด้วยกลุ่มงานพัฒนานักศึกษา ผู้นำนักศึกษา ร่วมสรุปผลการดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ 2565 ปัญหาอุปสรรค แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมให้ตรงกับความต้องการของนักศึกษาและสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และได้มีการนำเสนอแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566

mjuหารือการจัดสรรค่าพัฒนานักศึกษา-ปีงบประมาณ-2565pptx (1).pdf
แผน ค่าพัฒนานักศึกษา กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา.xlsx
การจัดสรรเงินพัฒนานักศึกษา ปีงบประมาณ 2566.pdf
รายงานผล เงินพัฒ 65.xlsx
สรุป โครงการตามแผนพัฒนานักศึกษา.pptx