1.5.1 วิเคราะห์โครงสร้างและอัตรากำลังโดยหน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ

1) นำเสนอปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์อัตรากำลังในสำนักงานมหาวิทยาลัย เสนอต่อ กก.บริหารพิจารณา ได้มีมติเห็นชอบให้ยุติการดำเนินการ และใช้วิธีการจ้างหน่วยงานภายนอกมาวิเคราะห์โครงสร้างและอัตรากำลังทั้งมหาวิทยาลัยแทน (มติ กก.บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 22/64 เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.64)
2) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจ้างหน่วยงานภายนอกฯ ภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ.2565 ส่วนกลางมหาวิทยาลัย งบสำรองส่วนกลาง วงเงินไม่เกิน 800,000 บ.  โดยมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องกำหนด TOR เพื่อประกอบการจ้างเหมาต่อไป  รวมถึงให้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป และให้กองแผนงานพิจารณารายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด้านวิเคราะห์โครงสร้างและอัตรากำลัง (เฉพาะกิจ)  เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในวันที่ 23 เม.ย. 65 (มติ กก.บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 7 เม.ย.65)

3)ดำเนินการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการร่างข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) และกำหนดราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์ฯ

mjuวาระที่ 122 มติกรรมการบริหารครั้งที่ 6-2565pdf.pdf
03 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ TORpdf.pdf
02 ขอความแต่งตั้งคณะกรรมการ.pdf