1.5.2 แผนอัตรากำลัง ระยะ 5 ปี (2565-2569)

1) กองแผนงานฯ ดำเนินการแจ้งให้ทุกส่วนงาน/หน่วยงาน ดำเนินการ จัดทำแผนอัตรากำลัง ระยะ 5 ปี 
2) ทุกส่วนงาน/หน่วยงาน จัดส่งข้อมูลมายังกองแผนงานฯ ครบถ้วน ขณะนี้อยู่ระหว่างรอนำเสนอคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พิจารณาฯ ก่อนนำเสนอ ก.บ.ม. และสภามหาวิทยาลัย ตามลำดับ  

3) อยู่ระหว่างการจ้างหน่วยงานภายนอกวิเคราะห์ฯ (ดำเนินการร่วมกับข้อ 1.5.1) 

หนังสือนำส่งส่วนงานกรอกข้อมูลการทบทวนแผ.pdf