1.6.1 จัดทำแผนกลยุทธ์การสื่อสารองค์กรที่ชัดเจน

การดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์การสื่อสารองค์กร

1. ประชุมหารือร่วมกับกองแผนงาน เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์การสื่อสารองค์กร เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565

2. ร่างแผนกลยุทธ์การสื่อสารองค์กร

3. นำเข้าประชุมหารือบุคลากรฝ่ายและเครือข่าวสื่อสารองค์กร

4. รายงานความคืบหน้าตามแผนงบประมาณ 2565

5. สรุปผลดำเนินการตามที่ได้รับอนุมัติโครงการ 

6. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการส่วนงานสนับสนุน (ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย) 

แผนกลยุทธ์การสื่อสาร.pdf
สรุปแผนดำเนินงาน 65.pdf
SAR 2564 8.4.docx
สรุปรายงานผลโฟกัสกรุ๊ป คณะเครือข่าย.pdf
ผลประเมินความพึงพอใจ 2563.pdf