1.6.2 จัดโครงการผู้บริหารพบปะบุคลากรทุกส่วนงาน หน่วยงานภายนอก และสื่อมวลชนเพื่อสื่อสารแผน รับฟังปัญหา และให้นโยบายการพัฒนาส่วนงาน

ประชุมวางแผนกำหนดวิธีการดำเนินงาน  รูปแบบกิจกรรม 

จัดทำโครงการและขออนุมัติผ่านระบบ E Project

ประสานงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ติดต่อจองสถานที่  

ดำเนินขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ

สรุปรายงานผลการดำเนินการและประเมินจากการทำแบบสอบถาม

แผนกลยุทธ์การสื่อสาร.pdf
กำหนดการ MJU Party 64.doc
Project brief 64 งานขอบคุณสื่อมวลชน.doc
MJU 2022.pdf
295890072_1109899756313243_4184963772842147614_n.jpg
295598481_1245194202924722_1583262674066654562_n.jpg
295891318_3284462238464509_2045212189863872949_n.jpg
สรุปรายงานผลโครงการผู้บริหารพบปะและขอบค.pdf