1.6.5 สร้างศูนย์รวมข่าวสาร/กิจกรรมของมหาวิทยาลัยและทุกส่วนงาน

ฝ่ายสื่อสารองค์กร สำนักงานมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินขั้นตอนจัดทำคำสั่ง  "คณะกรรมการเครือข่ายสื่อสารองค์กร"  ซึ่งแต่ละคณะ/สำนักได้มอบหมายหน้าที่ให้แก่บุคลากรที่เห็นสมควรเป็นผู้รับผิดชอบ  

มีการจัดประชุมเครือข่ายสื่อสารองค์กรทุก 2 เดือน   

มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการผลิตสื่อปีละ 1 ครั้ง

 มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพของงานเป็นประจำปีละ 1 ครั้ง

มีการสร้างกลุ่มไลน์เพื่อให้สามารถส่งข่าว และติดต่อประสานงานได้อย่างรวดเร็ว

มีการสรุปผลการดำเนินงานและรายงานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

คก.สื่อสารองค์กรที่เสนอของบปี 65.pdf
295333818_587282683000587_1324637931462684359_n.jpg
รายงานสรุปเครือข่ายฝ่ายสื้่อสารองค์กร.pdf