1.6.6 จัด Event ต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์สร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัย และกิจกรรมบริการสังคม เช่น Open Farm /งานเกษตรแม่โจ้ออนไลน์ / MJU Hospitech ฯลฯ

ฝ่ายสื่อสารองค์การได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพิเศษ (Event) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจการมหาวิทยาลัย เผยแพร่ภาพลักษณ์ และผลิตสื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ตลอดจนส่งเสริมกิจกรรมมสื่อสารเชิงการตลาด ดังนี้

1. กิจกรรมงานเกษตรแม่โจ้ 2564 (Next normal) 

2. กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ จั๋ดแจ๋งแต่งสวนหื้อแม่

3. กิจกรรมพิธีรับมอบต้นแบบ“PETE เปล- เต็นท์ความดันลบสำหรับเคลื่อนย้ายและแยกผู้ป่วย”

สรุปรายงาน รพ.สนาม.pdf
Maejo No Covid19 .pdf