1.7.1 วิเคราะห์ค่างาน อัตรากำลัง และโครงสร้างโดยหน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญ และนำมาใช้เป็นข้อมูลในการปรับโครงสร้างองค์กรและวางแผนอัตรากำลังอย่างเหมาะสม

มหาิวทยาลัยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์โครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายใน และการวิเคราะห์อัตรากำลังกรอบอัตรากำลังบุคลากร เพื่อทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ค่างาน อัตรากำลัง และโครงสร้างส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย และมีการอนุมัติแหล่งงบประมาณในการดำเนินการ  และได้มีการจัดทำร่าง TOR การจ้างงานที่ปรึกษา และนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ กำหนด TOR เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2565

mju(ร่าง) Tor การจ้างที่ปรึกษา ฯpdf.pdf
mju281 ขออนุมัติแต่งตั้งจากอธิการบดีpdf.pdf
มติกรรมการบริหารครั้งที่ 6-2565pdf.pdf
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ TORpdf.pdf