1.8.1 ทบทวนยุทธศาสตร์ Digital University ที่สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางการพัฒนา

มีมติเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เรื่อง พิจารณา “ร่าง” แผนยุทธศาสตร์ดิจิทัลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569)

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11-2565 12 กค 6เรื่อง พิจารณา “ร่าง” แผนยุทธศาสตร์ดิจิทัลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569).pdf