1.8.2 พัฒนา MJU Data Center

1. มีการรายงานผลการดำเนิงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 ซึ่งได้ทำการเบิกจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 

2. การดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ได้รับแจ้งมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565 เรื่อง ความก้าวหน้าและแผนการดำเนินงานด้านมหาวิทยาลัยดิจิทัล และโครงการ Digital Service เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 ในส่วนนี้กองเทคโนโลยีดิจิทัลกำลังดำเนินการในระบบ  E-Project 

3. คณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณในการประชุมวันที่ 3 สค. 2565 มีมติเห็นชอบงบประมาณขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ

4. แจ้งมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2565 เรื่อง ความก้าวหน้าและแผนการดำเนินงานด้านมหาวิทยาลัยดิจิทัล และโครงการ Digital Service เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 

รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการดิจิทัลและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 3-2564 20 ธันวาคม 2564.pdf
แจ้งมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7-2565 เรื่อง ความก้าวหน้าและแผนการดำเนินงานด้านมหาวิทยาลัยดิจิทัล และโครงการ Digital Service.pdf
แจ้งมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11-2565 เรื่อง ความก้าวหน้าและแผนการดำเนินงานด้านมหาวิทยาลัยดิจิทัล และโครงการ Digital Service.pdf