1.8.5 กำหนดนโยบาย PDPA ของมหาวิทยาลัย (กรรมการ / นโยบาย / แผน)
1. มีการจัดทำคำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 442/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาและวางแนวนโยบายในการดำเนินการ
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และได้แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรับทราบและปฏิบัติตาม
        
2. มีการจัดทำประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และได้แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยรับทราบและปฏิบัติตาม
คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ 442-2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาและวางแนวนโยบายในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พศ2562.pdf
ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.pdf