1.9.1 พัฒนา Operation Dashboard (Gantt Chart / KPI Monitor) เพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและทุกส่วนงาน

มหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยกองแผนงาน ได้พัฒนาระบบเพื่อติดตามและรายงานผลการดำเนิงานจำนวน 2 ระบบ ประกอบด้วย

1. ระบบ KPI Monitor สำหรับติดตามและรายงานผลการดำเนิงานตามตัวชี้วัด

2. ระบบ MJU Strategic Gantt Chart สำหรับติดตามและรายงานผลการดำเนิงานกิจกรรม/โครงการสำคัญของมหาาวิทยาลัย

และได้มีการรายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการที่ประชุมรองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่อง

1652179705519.jpg
1652179765114.jpg