1.9.2 จัดตั้งฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ เพื่อบูรณาการทุกส่วนงานเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยได้มีการจัดตั้งหน่วยงานคือฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และโครงการพิเศษขึ้น ภายใต้สำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อทำหน้าที่บูรณาการการดำเนินงานทุกส่วนในเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เบื้องต้นนำร่องในการบริหารจัดการโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย SMATI และมีการรายงานผลต่อคณะกรรมการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

ประกาศฉบับที่ 4 .pdf