2.1.2 ได้รับใบตรวจคุณภาพเครื่อง X-Ray มีคุณภาพและความปลอดภัย จากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ผ่านการตรวจคุณภาพเครื่อง X-Ray มัคุณภาพและปลอดภัย

ผลการทดสอบเครื่องx-ray.pdf