2.1.3 มีการกำหนดภาระงานตาม TOR ของบุคลากรกับคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ ในการปฏิบัติงานคลินิกรักษาสัตว์อย่างชัดเจน
มีการกำหนดภาระงานตาม TOR  ของบุคลากร กับคณบดี  คณะสัตวแพทยศาสตร์
แจ้งมติปรับเปลี่ยนองค์ประกอบทดลองปฏิบัติงาน.pdf
APS_v.4.4_สัตวแพทย์_65_อ.เดิม (ปรับใหม่).xlsx
APS_v.4.4_สัตวแพทย์_65_อ.ใหม่ (ปรับใหม่).xlsx