2.1.4 มีกิจกรรมความร่วมมืออย่างชัดเจน ระหว่างส่วนงานภายใน มจ ต่างๆ กับคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในการดำเนินงานคลินิกรักษาสัตว์
กิจกรรมความร่วมมืออย่างชัดเจนกับคณะและส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้
คำสั่ง 1683 คระกรรมการร่วมมือทางวิชาการ.pdf