2.2.1 นำเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง /กก.วิชาการ/ สภาวิชาการ /สภา มจ. /จัดส่งไปยังสภาวิชาชีพ

นำเสนอร่างหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  แก้ไขฉบับสมบรูณ์ เพื่อนำเสนอ คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรต่อไป

ประกาศตั้งกรรการวิพากษ์หลักสูตรเพิ่ม.pdf