2.2.4 เตรียมความพร้อมเรื่องห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
มีรูปแบบรายการ และประมาณราคากลาง ปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการอาคาร 2 ชั้น หน้าวัดวิเวก ได้เสนอของบประมาณไปแล้ว  รอการพิจารณางบประมาณ
BOQ ประมาณราคากาอสร้างปรับปรุงอาคารเรียนฯ ตรงวัดวิเวก.pdf
แบบปรับปรุงอาคารเรียนและห้องปฏิบัติการคณะสัตวแพทยศาสตร์พร้อมครุภัณฑ์.pdf