2.3.1 มีการรายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนงานของโครงการจัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์ จ.เชียงใหม่ ต่อผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรี และ หน่วยงานระดับสูง

มีการรายงานความคืบการขับเคลื่อนงานของโครงการ

รวมเอกสาร MOU และสรุปข้อหารือรับมอบ รพ สัตว์ .pdf
เชียงใหม่รายงาน Shelter (๒ กย ๖๔).pdf
ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดตั้งศูนย์พักพิงส.pdf
569454.jpg
รายงานต่อผู้ตรวจฯ shelter (๙ มีค ๖๕).pdf