2.3.2 มีการประชุมร่วมกันระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มีการประชุมร่วมกันระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้

สัตวแพทย์อาสา ๑๑ มิย ๖๕(๑).jpg
สัตวแพทย์อาสา ๑๑ มิย ๖๕(๒).jpg
สัตวแพทย์อาสา ๑๑ มิย ๖๕(๓).jpg
ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดตั้งศูนย์พักพิงส.pdf
รายงานต่อผู้ตรวจฯ shelter (๙ มีค ๖๕).pdf