3.1 จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาบันการศึกษาพี่เลี้ยง เพื่อขอรับการแนะนำ

คณะฯได้ดำเนินการแก้ไข (ร่าง) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามคำแนะนำจาก คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 2 ครั้ง

1. ส่งหลังสูตรแก้ไขเสนอ กก.สภาวิชาการ พิจารณาเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564

2. ส่งหลักสูตรแก้ไขเสนอ กก.สภาวิชาการ พิจารณาเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

3. ส่งหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจาก สภาการพยาบาล เพื่อเสนอ กก.สภาวิชาการ รับทราบ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565

และ กก.สภาวิชาการ ได้ให้ความเห็นชอบและนำเสนอต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติหลักสูตรต่อไป

138-ขอส่งหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะ-กก สภาวิชาการ-20 สค 64.pdf
61-ขอส่งหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเสนอ กก สภาวิชาการ 26 กพ 65.pdf
68-ขอส่งหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่สภาการพยาบาล-21 กพ 65.pdf