3.3 เสนอ โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อขอรับการประเมินสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล เพื่อขอเปิดรับนักศึกษา

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ส่งรายงานโครงการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์และเปิดสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ถึง เลขาธิการสภาการพยาบาล ตามหนังสือที่ อว 69.33/15 ลงวันที่ 19 พฤศจิากยน 2564

15-ส่งหลักสูตรพยาบาลและรายการโครงการจัดตั้งคณะ-สภาการพยาบาล-19 พย 64.pdf