3.4 จัดโครงการตรวจเยี่ยมและประเมินสถาบันในการเปิดหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล

- คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ส่งหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2565 และรายงานโครงการจัดเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์และเปิดสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ฉบับแก้ไข  ไปยัง เลขาธิการสภาการพยาบาล ตามหนังสือที่ อว 69.33/15 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564  ซึ่งเอกสารดังกล่าว ได้รับแนะนะให้ปรับแก้จาก รศ.สุปาณี เสนาดิสัย และ ผศ.ดร.สุนทราวดี เธียรพิเชฐ  จำนวนอย่าละ 5 เล่ม เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

- คณะพยาบาลศาสตร์ ได้ส่งหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) ไปยัง เลขาธิการสภาการพยาบาล ตามหนังสือที่ อว 69.33/07 ลงวันที่ 11 มกราคม 2565  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

15-ส่งหลักสูตรพยาบาลและรายการโครงการจัดตั้งคณะ-สภาการพยาบาล-19 พย 64.pdf