3.5 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ได้รับความเห็นชอบจากสภาการพยาบาล

สภาการพยาบาล  ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 ตามหนังสือสภาพการพยาบาล ที่ สภ.พ.01/05/140 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

สภาการพยาบาลให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑ์ เมื่อ 17 มค 65.pdf