3.6 เสนอหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ต่อ กรรมการสภาวิชาการ ให้ความเห็นชอบ

คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เสนอ (ร่าง) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ต่อคณะกรรมการสภาวิชาการ และได้แก้ไขตามข้อเสนอของคณะกรรมการ ดังนี้
1. ตามหนังสือ อว 69.33/138 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564
2. ตามหนังสือ อว 69.33/61 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
3. ตามหนังสือ อว 69.33/68 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565
4. ตามหนังสือ อว 69.33/48 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
5. ตามหนังสือ อว 69.33/77 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2565

138-ขอส่งหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะ-กก สภาวิชาการ-20 สค 64.pdf
61-ขอส่งหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเสนอ กก สภาวิชาการ 26 กพ 65.pdf
68-ขอส่งหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่สภาการพยาบาล-21 กพ 65.pdf
48-การให้วามเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต.pdf
77-ขอจัดส่งเอกสารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตแก้ไขตามมติคณะกรรมการสภาวิชาการ 26 กพ 65.pdf