3.7 คณะพยาบาลศาสตร์ได้รับการรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาการพยาบาล สามารถเปิดรับนักศึกษาได้ 50 คน ในปีการศึกษา 2565

คณะกรรมการสภาการพยาบาล เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติ รับรองคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ดังนี้
1. ให้ความเห็นชอบการเตรียมความพร้อมของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (สถาบันที่ขอเปิดดำเนินการใหม่) ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)
2. ให้ความเห็นชอบให้คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 จำนวนน 50 คน โดยการรับนักศึกษาดังกล่าวจะต้องมีอัตราส่วนอาจารย์ประจำต่อนักศึกษาไม่เกิน 1 : 8 ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับรองสถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ. 2562
3. ให้คณะพยาบาลศาสตร์ฯ ยื่นเสนอรายงานการประเมินตนเองต่อสภาการพยาบาล เพื่อขอรับรองสถาบันการศึกษาครั้งต่อไปภายใน 6 เดือนก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

สภ.พ.01-05-232-25 กพ 65-แจ้งผลเห็นชอบเปิดสถาบันฯ 21 กพ 65.pdf