3.8 สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตร

มติ กก สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2565 ได้มีมติ อนุมัติ หลักสูตรใหม่  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ เป็นที่เรียบร้อย ตามเอกสาร

1. อว 69.1.1.2/ว031 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565 เรื่อง สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2/2565
2. อว 69.1.1.2/ว044 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2565 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

สรุปผลประชุมสภาฯ ครั้งที่ 2-65-5 มีค 65-อนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตร์.pdf
แจ้งมติสภา ม 2-65-อนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต-5 มีค 65.pdf